میرحسین یوزباشی نائب رئیس هیئت مدیره

یوسف بشرخواه رئیس هیئت مدیره

محمد صفائی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره